سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 

مجتمع فولاد شاهین بناب

میلگرد

عکس محصول قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان

قیمت میلگرد آجدار

عکس محصول قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
نتایج 1 تا 13 از کل 13 نتیجه