سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 
امروز یکشنبه 5 خرداد 1403

میلگرد

قیمت میلگرد

میلگرد

عکس محصول قيمت
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

32

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

28

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

25

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

22

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

20

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

18

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

16

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

14

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد راستین آستارا

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد راستین آستارا

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 هشترود

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 هشترود

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 هشترود

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 هشترود

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
ميلگرد 25 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
ميلگرد 22 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ابرکوه

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ابرکوه

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 هشترود

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 هشترود

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 هشترود

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 هشترود

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد ابرکوه

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ابرکوه

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ابرکوه

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ابرکوه

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ابرکوه

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ابرکوه

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ابرکوه

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

20

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

18

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

16

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

14

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

16

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

14

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

12

10.7

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

12,950 تومان

قیمت میلگرد آجدار

عکس محصول قيمت
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

32

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

28

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

25

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

22

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

20

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

18

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

16

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

14

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد راستین آستارا

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد راستین آستارا

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 هشترود

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 هشترود

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 هشترود

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 هشترود

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
ميلگرد 25 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
ميلگرد 22 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ابرکوه

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ابرکوه

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 هشترود

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 هشترود

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 هشترود

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 هشترود

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد ابرکوه

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ابرکوه

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ابرکوه

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ابرکوه

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ابرکوه

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ابرکوه

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ابرکوه

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 20 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

20

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

18

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

16

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

14

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

16

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

14

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

12

10.7

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

12,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 صبح پارسیان

18

A3

شاخه

آجدار

12,850 تومان
میلگرد 20آجدار A3 صبح پارسیان

20

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 صبح پارسیان

16

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 صبح پارسیان

14

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان

32

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد فردوس ارومیه

16

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد فردوس ارومیه

14

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کیان کاشان

8

A2

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کیان ابهر

28

A3

شاخه

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کیان ابهر

25

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کیان ابهر

22

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد معراج کردکوی

22

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد معراج کردکوی

12

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان

32

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان

8

A3

شاخه

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کیان کاشان

18

A3

شاخه

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد قائم رازی

32

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد قائم رازی

28

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد قائم رازی

25

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد قائم رازی

22

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

25

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 کاوه اروند

28

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

22

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد بافق یزد

8

A3

شاخه

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 کاوه اروند

25

A3

شاخه

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 کاوه اروند

22

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 کاوه اروند

18

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

28

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

25

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

22

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

20

A3

شاخه

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

18

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

16

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان

14

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
ميلگرد 25 آجدار A3 فولاد کرمانشاه

25

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ایوان

12

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد راد همدان

8

A2

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد راد همدان

10

6.5

A2

شاخه

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد صائب

8

A2

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد صائب

12

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد صائب

14

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 مهیار اردبیل

32

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 مهیار اردبیل

28

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 مهیار اردبیل

25

A3

شاخه

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 مهیار اردبیل

22

A3

شاخه

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 مهیار اردبیل

20

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 مهیار اردبیل

18

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 مهیار اردبیل

16

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 مهیار اردبیل

14

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 مهیار اردبیل

12

A3

شاخه

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 مهیار اردبیل

12

A2

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 مهیار اردبیل

10

A3

شاخه

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 مهیار اردبیل

10

A2

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 مهیار اردبیل

8

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان